Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”),
  przekazanych Good ComPass Investment na potrzeby zawarcia i realizacji
  Umowy jest Grzegorz Pietruch,
  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Good ComPass
  Investment Grzegorz Pietruch z siedzibą w miejscowości Strzelce
  47A, 58-124 Marcinowice NIP 8941901403
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i
  realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub
  odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
 3. Podstawą
  prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Strony
  w celach wskazanych powyżej jest:

6.1.  
podjęcie
działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,

6.2.  
wypełnianie
obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z
przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,

6.3.  
prawnie
uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany
z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub
odpieraniem roszczeń z niej wynikających.

 1. Dane
  osobowe Strony, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
  dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. obsługującym systemy
  informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących
  usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie
  podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
  wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane
  podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji
  skarbowej.
 2. Dane
  przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez
  czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas
  określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości
  finansowej.
 3. Każda
  osoba, której dane będą przetwarzane w związku z wykonaniem Umowy, ma
  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w
  przypadku, kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony
  interes, o którym mowa w ust. 6 lit. c niniejszego paragrafu.
 4. Każda
  osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

Dane osobowe nie będą
profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji